«

»

Gru
14
2010

Praktyki w instytucjach UE – informacje ogólne

Wiele instytucji unijnych oferuje absolwentom uczelni wyższych możliwość odbycia stażu. Długość takiego stażu wynosi przeważnie od jednego do pięciu miesięcy. Stażystom powierzane są zadania zbliżone charakterem do tych, wykonywanych przez urzędników kategorii A, niższego szczebla. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie – grant, którego wysokość stanowi zazwyczaj 25% podstawowego wynagrodzenia urzędnika kategorii A/8/1. Szczegółowe informacje oraz formularze aplikacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych instytucji.

Komisja Europejska

Komisja Europejska oferuje stażystom kilkaset miejsc, dwa razy w roku (liczba chętnych wynosi zwykle kilka tysięcy). Staże trwają od trzech do pięciu miesięcy. Wnioski o przyjęcie należy składać do 1 września roku poprzedzającego staż (na staże rozpoczynające się 1 marca) i do 1 marca (na staże rozpoczynające się 1 października).

Zadania powierzane stażystom to przede wszystkim: zbieranie danych i materiałów, organizowanie grup roboczych i forum, uczestnictwo w zebraniach, przygotowywanie raportów, udzielanie odpowiedzi na zapytania z zewnątrz, korekta językowa tekstów itp.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • Wiek do 30 lat (w uzasadnionych przypadkach Szef Biura Staży może odstąpić od tego warunku);
 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
 • Dyplom wyższej uczelni;
 • Biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
 • Udokumentowanie, że kandydat nie otrzymywał wcześniej grantu stażowego i nie był zatrudniony za wynagrodzeniem dłużej niż 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub parlamencie narodowym.

Zgłoszenia – aplikacje składa się za pośrednictwem Internetu do jednej (maksymalnie trzech) z dyrekcji generalnych lub służb. Komisja otwarta jest dla absolwentów różnych kierunków studiów. Po wysłaniu aplikacji drogą elektroniczną i otrzymaniu numeru referencyjnego, należy wniosek wydrukować, oznaczyć go nadanym numerem referencyjnym i wraz z załącznikiem (kopia dyplomu, inne certyfikaty i świadectwa, CV) przesłać w kopercie A4 do Biura Staży. Chociaż aplikacje można wypełniać w swoim ojczystym języku (jeśli jest to język urzędowy Unii), to aby zwiększyć swoje szanse, lepiej posługiwać się jednym z trzech języków roboczych: angielskim, francuskim lub niemieckim.

Kontakt:

Traineeships Office B100 1/7
European Commission
B-1049 Brussels, Belgium

Lista kandydatów zakwalifikowanych wstępnie umieszczana jest w tzw. „Wirtualnej Niebieskiej Księdze” (Virtual Blue Book) i zawiera około 2500 nazwisk. Ostatecznego wyboru kandydatów z tej listy dokonują poszczególne Wydziały.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń (tekstów pisemnych)

Osobna procedura przyjmowania stażystów obowiązuje w przypadku Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych, która nie prowadzi szkoleń w zakresie tłumaczeń, ale umożliwia stażystom nabycie w tej dziedzinie zawodowego doświadczenia. Stażyści, podobnie jak pracownicy tej Dyrekcji, dokonują tłumaczeń na język ojczysty z przynajmniej dwóch urzędowych języków unijnych. Formularze aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej tej DG.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej

Sekretariat Generalny Rady oferuje stażystom co roku około 75 miejsc. Staże trwają średnio 3-4 miesiące. Wnioski o przyjęcie należy składać do 1 września roku poprzedzającego staż. Zwyczajowo powierzane stażystom zajęcia to: uczestnictwo w spotkaniach (np. Coreperu), sporządzanie notatek, wyszukiwanie danych.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • Wiek do 30 lat;
 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
 • Dyplom uczelni wyższej.

Stażyści są przydzielani do jednego z Wydziałów, gdzie włączają się do prac zespołu. Wstępnie zakwalifikowani kandydaci otrzymują z Biura Stażu (Traineeships Office) propozycję terminu i miejsca (wydziału) stażu.

Osoby, dla których staż nie jest obowiązkowym elementem programu studiów, mogą otrzymać stypendium w wysokości 735 euro miesięcznie. Sekretariat Generalny Rady dysponuje również pulą staży niepłatnych dla studentów drugiego lub trzeciego roku, których program studiów obejmuje obowiązkowy staż.

Formularze aplikacji i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Sekretariatu.

Kontakt:

General Sekretariat of the Council of the European Union
Traineeships Office
175, Rue de la Loi
0370.Fl.39
1048-Brussels
Tel: +3222856536, +3222856862
Fax: +3222858444
E-mail: stages@consilium.eu.int

Parlament Europejski

Liczba miejsc oferowanych stażystom przez Parlament Europejski zależy od przyjętego na dany rok budżetu. Staże trwają od 1 do 5 miesięcy.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • Wiek od 18 do 45 lat;
 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
 • Biegła znajomość jednego języka urzędowego i dobra znajomość drugiego języka;
 • Udokumentowanie, że kandydat nie otrzymywał wcześniej grantu stażowego i nie był zatrudniony za wynagrodzeniem dłużej niż 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub parlamencie narodowym.

Wnioski o przyjęcie należy składać do 15. października (na staże rozpoczynające się 15. lutego następnego roku) i do 15. maja (na staże rozpoczynające się 15. września). Aplikacje dostępne są na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Absolwenci wyższych uczelni (z minimum trzyletnim programem studiów), którzy potrafią udokumentować swoimi wcześniejszymi pracami zainteresowanie tematyką unijną, mogą ubiegać się o jedno ze stypendiów:

 • Stypendium Roberta Schumana – kierunek ogólny;
 • Stypendium Roberta Schumana – dziennikarstwo;
 • Stypendium Ramona y Cajal – kierunki naukowe;
 • Stypendium Chrisa Pieninga – dla kandydatów, których praca dotyczy związków UE ze Stanami Zjednoczonymi.

Staże bez grantów trwają od miesiąca do czterech. Są one przeznaczone dla osób:

 • Odbywających studia wyższe;
 • Odbywających szkolenie zawodowe, organizowane przez instytucje non-profit;
 • Dla których odbycie podobnego stażu jest warunkiem przyjęcia do pracy.

Wnioski o przyjęcie należy składać:

 • Do 1. października roku poprzedzającego (na staże czteromiesięczne, zaczynające się 1. stycznia);
 • Do 1. lutego (na staże czteromiesięczne, zaczynające się 1. maja);
 • Do 1. kwietnia (na staże dwumiesięczne, zaczynające się 1. lipca);
 • Do 1. czerwca (na staże czteromiesięczne, zaczynające się 1. września).

Aplikacje dostępne są na stronie internetowej.

Kontakt:

European Parlament
Buremu des stages
KAD 02C007
L-2929 Luxembourg
Tel: +352 430024882
E-mail: stages@europarl.eu.int

Nieco inna procedura i aplikacja obowiązuje przy ubieganiu się o staż dla tłumaczy języka pisanego przy Parlamencie Europejskim.

Kontakt:

European Parlament
Sernice des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Lusembourg
Tel: +352 430027777
E-mail: translationTraineeships@europarl.eu.int

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości oferuje stażystom niewielką liczbę miejsc. Staże trwają pięć miesięcy.

Wnioski o przyjęcie należy składać do 1. października roku poprzedzającego staż (na staże rozpoczynające się 1. marca) i do 1. maja (na staże rozpoczynające się 1. października). Od kandydatów oczekuje się znajomości języka francuskiego.

Aplikacje wraz z załącznikami (CV i kopie dyplomów) należy przesłać pocztą na adres:

Division du Personel
de la Cour. de justice
des Comunautes europeennes
L-2925 Luxembourg

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny organizuje staże nieregularnie i oferuje niewiele miejsc. Osoby zainteresowane powinny sprawdzać ogłoszenia na stronie internetowej EBI.

Kontakt:

European Central Bank
Recruitment and Staff Development Division
Postfach 160319
60066 Frankfurt am Main
Germany
E-mail: recruitment@ecb.int

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika oferuje stażystom miejsca w Strasburgu lub Brukseli dwa razy w roku. Długość stażu wynosi pięć miesięcy. Wnioski o przyjęcie należy składać do 31. maja (na staże rozpoczynające się 1. września) i do 31. października (na staże rozpoczynające się 1. lutego następnego roku).

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
 • Dyplom uczelni wyższej;
 • Biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
 • Znajomość prawa unijnego.

Kandydaci przesyłają do Biura Rzecznika aplikacje wraz z załącznikami (CV, kopie dokumentów innych świadectw, kopie dowodu lub paszportu, deklarację finansową). Jeżeli zostaną zakwalifikowani, po miesiącu otrzymują potwierdzenie przyjęcia wniosku, a decyzję o przyjęciu odpowiednio: do końca czerwca i do końca grudnia.

Kontakt:

The European Ombudsman 1,
Avenue du President Robert Schuman
F-67001 Strasbourg
Cedex B.P. 403
Tel: +33 (0)388172313
Fax: +33 (0)388179062

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oferuje stażystom dwa razy w roku po 12 miejsc w Brukseli. Chętnych zgłasza się około 700. Staże trwają zazwyczaj pięć miesięcy. Wnioski o przyjęcie należy składać do 1. października (na staże rozpoczynające się 16. lutego) i do 1. kwietnia (na staże rozpoczynające się 16. września).

Główne zadania powierzane stażystom to: uczestnictwo w spotkaniach, sporządzanie notatek, zbieranie danych i pomoc w przygotowywaniu projektów i programów.

Podstawowe wymagania stawiane kandydatom:

 • Wiek do 30 lat (w uzasadnionych przypadkach Szef Biura Staży może odstąpić od tego warunku);
 • Obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE (ewentualnie kraju kandydującego);
 • Dyplom uczelni wyższej;
 • Biegła znajomość jednego języka urzędowego UE i dobra znajomość drugiego języka;
 • Udokumentowanie, że kandydat nie otrzymywał wcześniej grantu stażowego i nie był zatrudniony za wynagrodzeniem dłużej niż 4 tygodnie w innej instytucji unijnej lub parlamencie narodowym.

Do aplikacji przesłanych pocztą należy dołączyć kopie dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie zaświadczenie ze szkoły potwierdzające prawo do dyplomu) oraz innych dokumentów wymienionych w aplikacji.

Co roku (od 1994 r.) przyznawane są trzy stypendia im. Byłego przewodniczącego EKES – Francis Staedelinaw wysokości 3000 euro. Ubiegać się o nie mogą obywatele krajów członkowskich UE, w wieku od 20 do 35 lat. Osoby zainteresowane powinny skontaktować się z jedną z grup EKES (Pracodawców, Pracowników, Inne Dziedziny) za pośrednictwem związku lub stowarzyszenia ekonomicznego lub społecznego, do którego należą.

Kontakt:

European Economic and Social Committee
In-service training
2, Rue Ravenstein
1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 (2)5469368
Fax: +32 (2)5468251

Komitet Regionów

Osoby zainteresowane odbyciem (zazwyczaj kilkumiesięcznego) stażu w Komitecie Regionów powinny skontaktować się z tą instytucją pod adresem e-mail:
trainee@cor.eu.int

Aplikacje dostępne są na stronie internetowej.

Tekst na podstawie artykułu Staże w instytucjach UE zamieszczonego w magazynie europejskim Unia & Polska.

Podziel się:
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Twitter
 • Add to favorites
 • Print
 • PDF